ביטול עסקה ומדיניות החזרים

 1. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן
  והתקנות שהותקנו על פיו.
 2. ברכישה של נכס ו/או טובין – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס
  ו/או הטובין או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים הנדרשים לשילוח
  וביצוע הזמנה ולפי חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניה.
 3. "ביטול עסקה" – כוונתו לבקשה לביטול העסקה, החזרת המוצר, החלפת המוצר או קבלת החזר כספי.
 4. ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיוםעשיית העסקה, ובלבד שביטול
  כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
 5. ביטול של עסקה יעשה במייל או באמצעות טלפוןישירות ליצרן ממנו נרכש המוצר
  ו/או השירות ו/או באמצעות . BeSpy

  מקרים שלא ניתן לבטל בהם עסקה צרכנית

  • התקנות מפרטות את המקרים שבהם לא ניתן לבטל עסקה צרכנית:
   1. ריהוט שהורכב בבית הצרכן.
   2. מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן לפי מידות או דרישות מיוחדות (ראו פרשנות הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן לסעיף זה.
   3. מוצרים שעל פי דין אין להחזירם.

ביטול עקב פגם

 1. ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם בנכס ו/או טובין נושא החוזה או העסקה,
  או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, יחזיר הקונה/מבצע
  הקנייה ו/או הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול,
  את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה,
  יבטל את חיובו של מבצעהפעולה בשל העסקה ולא יגבה
  ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם; קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה
  או החוזה, יעמידו לרשות הספק במקום שבו נמסר לו הנכס,
  והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

ביטול שלא עקב פגם

 1. ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכסכאמור לעיל,
  יחזיר הספק למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול,
  את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה,
  יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו,
  זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5%
  ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים,לפי הנמוך מבניהם. ונוסף מחיר עלות השילוח אל הלקוח היצרן/עסק שבבעלותה נמצאהמוצר בזמן הרכישה.
 2. ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע"י מבצע הפעולה, כפוף לכך
  שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית,
  שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
 3. לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה בהם הרכבה ו/או חיבור לחשמל
  ו/או חיבור למקור חיצוני אחר מכל סוג שהוא לרבות מכני ו/או חשמלי ו/או אלקטרוני,
  אלא באישור מראש של BeSpy

אחריות

 1. אחריות לכל מוצר היא בכפוף לתנאי האחריות הניתנת לאותו מוצר ע"י החברה המייצרת ("אחריות יצרן") ו ממוצר למוצר, לקבלת מידע בדבר אחריות היצרן עבור כל מוצר יש לברר עםשירות לקוחות שלBeSpy ובהתאם לחוק האחריותלמוצרים פגומים, תש"ם-1980.
 2. בכל מקרה של תקלה ו/או פגם ו/או תיקון,האחריות אותה מעניקהBeSpy מכסה פגמים בחומר ו/או בייצור. האחריות אינה כוללת בלאי טבעי, נזקים שנגרמומשימוש לקוי, שימוש וטיפול לא נכונים (שלא על-פי הוראות היצרן), תאונה אופגעי טבע. כמו כן אין האחריות מכסה מוצרים אשר עברו תיקון או שינוי מכל סוגשהוא שלא ע"י היצרן ו/או מי שהוסמך לכך ואינה חלה על חלקים שאינםמקוריים. בכל מצב של פגם כאמור אשר חל עליו האחריות למוצר והינה בתוקף,תחליף,BeSpy יהא רשאילתקן או לשלוח את המוצר לחו"ל- על פי שיקול דעתה. משלוח המוצרלחו"ל יעשה רק עבור מוצרים שנרכשו בישראל. היהBeSpy החליט לאחר בדיקתו כי הפגם אינו נכללבמסגרת האחריות והוא ניתן לתיקון, ניתן יהיה לתקנו בתשלום.BeSpy יהיה הבלעדי לקביעת מקור הפגם ו/או הנזק ואםמקורו בפגם יצרן והאם חל על הפגם ו/או הנזק האחריות או לא.